Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie
Fundusz socjalny

Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie informuje, że świadczeniobiorcom tj. osobom pobierającym emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2016r., poz. 1037 z póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 107 poz. 890).- treść ustawy oraz rozporządzenia dostępne w zakładce PRZEPISY.
Świadczenia socjalne przysługują w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub przewlekłej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego rodziny oraz z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 90% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od kiedy

Najniższa emerytura

Trzykrotność najniższej emerytury

95%

90%

01.03.2017r.

1.000,00zł

3.000,00zł

2.850,00zł

2.700,00zł

Przy ustalaniu dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych, uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, po odliczeniu miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Świadczenie socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy (druk wniosku dostępny poniżej oraz w zakładce DRUKI/FUNDUSZ SOCJALNY), wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel.

Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

  • zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (na równi z zaświadczeniami o dochodach honorowany będzie odcinek przekazu pocztowego świadczeń wypłacanych pocztą lub aktualna decyzja o wysokości świadczenia),
  • oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych,
  • oryginalne zaświadczenie o pobieraniu nauki dzieci powyżej 16 roku życia lub potwierdzone za zgodność kserokopie legitymacji szkolnych/studenckich.

Jednocześnie informujemy, że zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał.

Druki do pobrania

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych