Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie
Fundusz socjalny

Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie informuje, że świadczeniobiorcom tj. osobom pobierającym emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2017r., poz. 2225z póź. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 107 poz. 890).- treść ustawy oraz rozporządzenia dostępne w zakładce PRZEPISY.
Świadczenia socjalne przysługują w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub przewlekłej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego albo członka jego rodziny oraz z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 90% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od kiedy

Najniższa emerytura

Trzykrotność najniższej emerytury

95%

90%

01.03.2018r.

1.029,80zł

3.089,40zł

2.934,93zł

2.780,46zł

Przy ustalaniu dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych, uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, po odliczeniu miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenia społeczne określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pogrzebowego określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy (druk wniosku dostępny poniżej oraz w zakładce DRUKI/FUNDUSZ SOCJALNY), wojskowy organ emerytalny w ramach posiadanych środków na ten cel.

Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

  • zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (na równi z zaświadczeniami o dochodach honorowany będzie odcinek przekazu pocztowego świadczeń wypłacanych pocztą lub aktualna decyzja o wysokości świadczenia),
  • oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych,
  • oryginalne zaświadczenie o pobieraniu nauki dzieci powyżej 16 roku życia lub potwierdzone za zgodność kserokopie legitymacji szkolnych/studenckich.

Jednocześnie informujemy, że zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał.

 

UWAGA - bardzo ważna informacja:

 W wyniku kontroli składanych wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego stwierdzono nagminne błędy przy jego  wypełnianiu:

1. Niewypełnianie wszystkich punktów we wniosku (osoba ubiegająca się o świadczenie socjalne musi bezwzględnie wypełnić punkty od 1-7 wniosku, bez punktu 8).

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na punkt 4 wniosku i bezwzględnie skreślić słowo TAK lub NIE

  • Jeżeli skreślamy słowo TAK, oznacza to, że do wniosku nie przedkłada się dokumentów związanych z dochodami osób wymienionych w punkcie 3 wniosku.
  • Jeżeli skreślamy słowo NIE, oznacza to, że przedkłada się do wniosku dokumenty związane z osiągniętymi dochodami osób wymienionych w punkcie 3 wniosku. Dokumenty te musimy wyszczególnić w punkcie 7 wniosku.

3. Ponadto w punkcie 7 wniosku należy wpisać inne składane dokumenty, w tym dokumenty dotyczące pogorszenia warunków materialnych.

UWAGA: Wniosek błędnie wypełniony podlega zwrotowi  w celu uzupełnienia - wydłuża to proces rozpatrywania wniosku.

 

Druki do pobrania

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych